top of page
Search
  • ס.ק.א ייעוץ כלכלי

אשראי לעסקים קטנים ובינוניים

עסקים קטנים ובינוניים נדרשים, לרוב, לאשראי על מנת להתפתח לגדול ולצמוח. עם זאת, הבנקים נדרשים לביטחונות על מנת להלוות לעסקים כך שעשוי להיווצר צוואר בקבוק שבו העסק מתקשה לצמוח בשל מחסור באשראי.

צרכי אשראי של עסקים קטנים עשויים לכלול, לדוגמא, עסק שנדרש לשכור שירותים של איש מכירות ולשלם את משכורתו היום בעוד ההכנסות מפעילותו יגיעו עוד מספר חודשים. דוגמא נוספת היא אשראי לרכישת מלאי או תשלום לעובדי ייצור.

הדוגמאות שצויינו לעיל נקראות השקעה בהון חוזר. ניתן להגדיר הון חוזר כפער בין ההוצאות לטווח קצר להכנסות בטווח הקצר. ההון החוזר מורכב מימי לקוחות שהם מספר הימים מהמועד שאנחנו נותנים ללקוח את המוצר או השירות עד למועד שהלקוח משלם. בנוסף, ההון החוזר מורכב מימי מלאי, שהם מספר הימים שהמוצרים יושבים במלאי עד שהם נמכרים. מצד שני, ההון החוזר מקוזז כתוצאה מימי הספקים והזכאים.

צרכי אשראי אחרים עשויים לכלול רכישת מכונה או השקעות אחרות שמטרתן להרחיב את פעילות העסק בטווח הארוך.

כיום, המענה ניתן לעסקים קטנים ובינוניים על ידי הקרן בערבות מדינה (בנק לאומי, מזרחי-טפחות , אוצר החייל) והקרן לעסקים קטנים של בנק הפועלים.

הטבלה להלן מסכמת את ההבדלים העיקריים בין הקרנות:

השוואה בין קרנות העסקים הקטנים

60 views0 comments
bottom of page