top of page
Search
  • ס.ק.א ייעוץ כלכלי

מדידה של רכישת חברה בשלבים

הסכם קלאסי לרכישת חברה כולל רכישת נתח בחברה, תוך קבלת אופציה קול לרכישת יתרת המניות בחברה ומתן אופציה פוט לצד המוכר למכור את יתרת המניות בחברה. בדרך כלל, מחיר המימוש של האופציות אינו קבוע אלא נגזר ממכפיל רווח ותוצאות החברה בפועל.

 

אם ברצוננו להעריך את שווי האופציות אנחנו נתקלים במספר אתגרים:

  1. שווי החברה נוכחי אינו ידוע מכיוון ששווי המניות בנטרול האופציות שניתנו תלוי כמובן בשווי האופציות.

  2. קיימת קורלציה בין מחיר המימוש שיקבע בעתיד לפי הרווח ושווי החברה בפועל באותו מועד. יש לשים לב כי הקורלציה מקטינה את שווי האופציה לעומת אופציה עם מחיר מימוש קבוע. זאת מכיוון שסביר שכאשר הרווח יהיה גבוה כך גם השווי והרווח שיווצר ממימוש האופציה יהיה קטן באופן יחסי.

  3. לעיתים, הפוט או הקול תלויים בטריגר שרק כאשר החברה מגיעה לטריגר ניתן לממש את האופציה.

 

אין נוסחה סגורה שתוכל להכיל את כל מגוון הסוגיות שעומדות בפנינו בתחשי שווי הוגן של אופציות מורכבות. לכן, הפיתרון לסוגיות מגיע מעולמות הטכנולוגיה ונקרא סימולציית מונטה קרלו.

במסגרת אמידת האופציה מייצרים עשרות אלפי תרחישים למחיר המניה וכן לרווח התפעולי כאשר בין מחיר המניה לרווח יש קורלציה הנבחנת על בסיס נתונים בפועל. כך אנו מדמים את התוצאות האפשריות בהן כאשר שווי החברה יהיה גבו, בד"כ גם הרווח של החברה יהיה גבוה

על מנת להמחיש מה היא אותה קורלציה, בטבלה להלן ניתן לראות כי הקורלציה בבדיקה שהתבצעה הקורלציה בין הרווח למניה למחיר המניה הגיע ל94.7%.

קורלציה

לאחר יצירת התרחישים, התוצאה של התרחיש, כלומר מחיר המניה פחות מחיר המימוש מהוונת ליום החישוב בריבית חסרת סיכון וממוצע התרחישים הוא למעשה שווי האופציה. על מנת לבדוק שלא עשינו טעויות עלינו להשוות את שווי האופציה בסימולציה עם שויי בלק שולצ ולראות שאנחנו בכיוון הנכון.

בנוסף, לרוב אנחנו נדרשים לתהליך איטרטיבי על מנת להתכנס לשויי החברה הנכון שנגזר מהעיסקה. כך גם השווי של האופציות ושווי המניות מתומחר בצורה נכונה.

55 views0 comments
bottom of page