top of page

תכניות עסקיות

חברתנו מתמחה בבניית תכניות עסקיות ויישומן בפועל. ברשות שותפי החברה ידע פרקטי מהתעשייה, כפועל יוצא מליווי עסקים ברמה יום יומית. ניסיוננו מאפשר לנו לאמוד את מגוון ההוצאות הנדרשות לשיווק, מכירות, ייצור, גביה, עלויות אשראי וניהול העסק. כמו כן, בתור רואי חשבון מוסמכים, ביכולנו לבנות תחזית אמינה להוצאות הפחת, ההשקעה בהון חוזר והוצאות המס העתידיות של העסק.

ההיכרות עם מבנה ההכנסות ומבנה ההוצאות ומבנה התזרים של העסק ושל הענף בו הוא פועל, מאפשר לנו לתכנן את יכולת ההחזר למשקיעים או לבנק ואת התשואה ארוכת הטווח למשקיע.

השירותים שאנו מציעים: 
  • עריכת תוכניות עסקיות, תקצירי מנהלים, וחומר נלווה למשקיעים.
  • בדיקת נאותות כלכלית של תכניות עסקיות עבור משקיעים, קרנות ומוסדות.
  • בניית תוכנית פיננסית של העסק, כולל תחזית רב שנתית.
  • בקרה והדרכה על אופן היישום של התכנית העסקית, כולל מתן המלצות תקופתיות.
  • הכנת תוכניות הבראה והתייעלות.
  • בניית מתווה העסקה ותמיכה כוללת לאורך כל הליכי גיוס ההון.
  • סיוע באיתור משקיעים פוטנציאליים

השאת הערך בעסקה:​ 

במסגרת ליווי העסקה, רואי החשבון של ס.ק.א מאבחנים את שרשרת הערך ואת הסביבה התחרותית של החברה המעוניינת להירכש או להתמזג ומאתרת חברות פוטנציאליות במטרה ליצור סינרגיה.

 

על קצה המזלג, ניתן לומר שהסינרגיה נוצרת על ידי כך שהגוף הממוזג מביא קיצור של שרשרת הערך, יצירת תשואה לגודל או תשואה למגוון, יוצר אפקט רשת בקרב לקוחות או ספקים או מייצר יתרון תחרותי אחר בסביבה העסקית.

bottom of page