top of page
סקרי שכר

אחד מהסעיפים הנדרשים ליצירת איזון בין אינטרסים של כלל בעלי העניין, תוך חיזוק הפיקוח על עסקאות עם בעלי עניין בכלל ותגמול בכירים בפרט, הוא קבלת חוות דעת על הוגנות תגמול השכר מגורם חיצוני, אובייקטיבי ובלתי תלוי.

הסקריo מבוצעים לחברות ציבוריות ופרטיות, במטרה לבחון את תגמול הבכירים ביחס למקובל בחברות השוואה.

אנו מבצעים בין היתר סקרי תגמול להנהלה בכירה: יו"ר דריקטוריון, מנכ"ל ודרג המדווחים.

סקרי שכר מספקים מידע השוואתי מהימן ומפורט לגבי תגמולים של ההנהלה הבכירה בארגון ומסייעים לוועדות התגמול בחברות ציבוריות או לבעלים בחברות פרטיות לאמוד את סבירות תנאי ההעסקה של העובדים הבכירים.

ייעוץ שכר בכירים:

ייעוץ שכר בכירים:

המחלקה מתמחה ביישום אסטרטגיות שכר, שיפור הרווחיות והגדלת המכירות באמצעות תכנון מתווה השכר והתמריצים.

השירות ניתן על ידי תכנון והטמעה של מדיניות שכר, הכנת תוכניות תגמול לבכירים ואנשי מכירות, סקרי שכר השוואתיים ועוד.

bottom of page