top of page
הערכות שווי

צוות מעריכי השווי של החברה מורכב מאנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, בעלי ניסיון בהערכות שווי מגוונות של חברות ציבוריות ופרטיות בארץ ובחו"ל. זאת תוך עמידה בתקני החשבונאות המקובלים בישראל ובעולם ושימוש בכלים יצירתיים והבנה עסקית עמוקה.

בנוסף לעבודות הערכת שווי מגוונות לצרכים שונים, לשותפי החברה ידע וניסיון עשיר בהליכים משפטיים ורגולטורים בישראל ומחוץ לה והם רשומים כעדים כלכליים מומחים בבתי המשפט.  

במהלך השנים העניקו השותפים חו"ד בהיבטים חשבונאיים, כלכליים, פיננסים ומיסויים, חוות דעת הוגנות (fairness opinions), תביעות נזיקין כלכליות, חוות דעת בהליכי בוררות וגישור ועוד.

כחלק מהחזון של החברה להוביל את תחום הליווי והייעוץ הכלכלי משמשים שותפי החברה גם כמרצים לתחום הערכות שווי במכון להשתלמות שופטים ובפורומים משפטיים שונים.

מחלקת הערכות שווי מבצעת עבודות למגוון רחב של נכסים פיננסיים מוחשיים (ניירות ערך, מניות, אופציות וכד') ולנכסים פיננסיים בלתי מוחשיים (מוניטין, פטנטים, סימן מסחרי והתחייבויות שונות).

סוגי השירותים אותם מעניקה מחלקת הערכת שווי:

עבודות שערוך לבחינה לירידת ערך מוניטין

( IAS 36, FAS 141/142 ,BCV).

אמידת שוויין ההוגן של אופציות בהסכמי מכר ומכשירים הוניים ומכשירים היברידיים מורכבים שונים.

הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים (נב"מ)

הערכת הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה, בין היתר פטנטים וקניין רוחני, רשימת לקוחות, מוניטין וכד', בעיקר בעסקאות רכישה כאשר יש צורך לבצע "הקצאת עלות רכישה"

(PPA – Purchase Price Allocation).

תשלומי איזון בין שותפים או

בני זוג

 כאשר בבסיס ההיפרדות עומדות מניות חברה בלתי סחירות או פעילות עסקית, נדרשת הערכת שווי לצורך ביצוע האיזון הדרוש בין הצדדים.

הערכת שווי הוגן של אופציות

המונפקות למנהלים ולבעלי המניות וכן הערכת שווי של אופציות המונפקות ע"י מחזיקי המניות הנסחרות בשוק ההון וכן, הערכות שווי אופציות לעובדים (בחברה פרטית- 409A, בחברה ציבורית- IFRS2, ASC817)

הערכת שווי נכסים ומכשירים פיננסיים

על החברה להעריך מדי תקופה את שוויים ההוגן של נכסים פיננסים שברשותה (התחייבויות פיננסיות,  אג"ח, הלוואות, חובות, מענקים וכד' )

הערכת שווי חברות ושותפויות

הערכות שווי לצרכים עסקיים (מיזוג, השקעה, רכישה רה-ארגון), לצורך ביצוע עסקאות בעלי עניין בחברות ציבוריות וכד'

הערכות שווי אופציות ומכשירים מורכבים, הערכות שווי אופציות לעובדים ונושאי משרה

(מודל Black  & Scholes, מודל בינומי, מונטה קרלו וכו')

הערכות שווי לצורכי מס

ביצוע עבודה במהלכים של מכירת מניות, העברת פעילות מיחיד לחברה וכד' לצורך גיבוי העסקה ושוויה. לעיתים המהלך נעשה במסגרת פרה-רולינג מול מס הכנסה ולעיתים הוא נעשה כגיבוי לעת הצורך.

bottom of page