top of page
Search
  • ס.ק.א ייעוץ כלכלי

ניוזלטר – דצמבר 2016 – IFRS9מדידת סיכוני אשראי

לציבור לקוחותינו וחברינו היקרים שלום וברכה,

בעלון מידע זה הרינו מתכבדים ליידע אתכם בתקן חשבונאות בינלאומי (IFRS9) העומד להיכנס לתוקף בסוף שנת 2017, העוסק, בין היתר, במדידת הפרשה לסיכוני אשראי.

מטרת תקן IFRS9 היא לקבוע עקרונות לדיווח כספי על נכסים פיננסיים ועל התחייבויות פיננסיות אשר יציגו למשתמשים בדוחות כספיים מידע רלוונטי ושימושי לצורך הערכת הסכומים, העיתוי ואי-הודאות של תזרימי מזומנים עתידיים של ישות.

החידוש הגדול בתקן הוא הקביעה כי אם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, ישות תמדוד את ההפרשה להפסד בגין מכשיר פיננסי זה בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופת 12 חודש. לעומת זאת, במקרים בהם חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשונה, דרישת ירידת הערך בתקן היא להכיר בהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי.

אנו צופים כי בשנה הקרובה גופים שאמורים להיות מושפעים מהתקן יחלו לבדוק את ההשפעה של התקן על דוחות רווח והפסד ועל מאזניהם. יש לציין כי חלק מהגופים עלולים שלא לעמוד בהתניות פיננסיות כתוצאה מהכרה בהפסדים שעד מועד יישום התקן לא נכללו בדוחותיהם הכספיים. ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2018 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר.

לצפייה בתקן IFRS9 לחץ כאן.

משרדינו ישמח להשיב על שאלותיכם בנושא זה.

בברכה,

ס.ק.א ייעוץ כלכלי בע"מ

מגדל התאומים 1, רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת-גן

office@sca2000.com

להסרה מרשימת התפוצה - השב: "הסר".

המידע בניוזלטר זה משמש לעדכון בידע מקצועי. מידע זה הוא כללי בלבד, ואינו מביא בחשבון מטרות, מצב פיננסי או צרכים כלשהם של מקבל המידע. לכן, אין לראות בו כל ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ משפטי משום סוג שהוא. משום כך, אין לפעול על פי המידע הכלול בפרסום זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד. יודגש כי אין אנו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אחר שייגרם כתוצאה מהשימוש בפרסום ו/או במידע הכלול בו.

29 views0 comments
bottom of page